Úvod

K čemu slouží zpřesnění hranic pozemku?

Ať už plánujete pozemek kupovat nebo na něm stavět, vždy byste měli vědět, jaké jsou jeho skutečné hranice. Pokud chcete mít jistotu, že se realita shoduje s údaji v katastru, nechte si zpracovat tzv. zpřesnění hranic. Nejen, že získáte aktuální informace o faktické rozloze parcely, ale do budoucna předejdete případným nedorozuměním se sousedy. A taky můžete ušetřit.


Nezřídka se totiž stává, že nově naměřená rozloha pozemku je menší než dříve zaznamenaná výměra. A právě ta slouží pro výpočet daně z nemovitosti.

Trocha historie…

Každý pozemek zapsaný v katastru nemovitostí je vymezen svým tvarem a velikostí. Geodeti tuto schematizaci označují jako geometrické a polohové určení. V podstatě se jedná o komplex číselných a grafických údajů zahrnujících tvar, rozměr a polohu pozemku ve vztahu k sousedícím parcelám či nemovitostem.

Toto určení ale bývá tak nepřesné, že někdy je rozdíl mezi zaznamenaným a skutečným stavem až téměř 3 metry (v závislosti na přesnosti mapových podkladů). Jak je to možné? Odpověď leží v historii samotného mapování. První a bohužel také poslední ucelený průzkum terénu proběhl během formování stabilního katastru v polovině 19. století. Ačkoliv v průběhu let docházelo k dalším aktualizacím, čerpá většina map z původních zeměměřičských podkladů. Ve 20. století se sice objevilo množství plánů na nové zmapování našeho území, ale v důsledku politických událostí nebyl žádný z nich dokončen.

Proč nechat zpřesnit hranice?
Přesnost geometrického a polohového určení je pro majitele pozemku klíčová. Údaje, které zaznamenává katastr nemovitostí, jsou totiž oficiálním podkladem pro veškerá právní jednání s parcelou související. Budete-li chtít pozemek prodat nebo koupit, vždy se tak bude dít pouze v hranicích, které eviduje katastrální úřad. To se nemění ani za předpokladu, že je pozemek už dlouhá léta obehnán plotem či zdí. Zkrátka platí rčení „co je psáno, to je dáno“. Z tohoto důvodu je dobré nechat parcelu znovu zaměřit.

Je zpřesnění hranic skutečně nezbytné?
Nezbytné nikoliv, vhodné určitě. Pokud jsou vztahy mezi vlastníky sousedících pozemků pozitivní, přesnost hranice mezi parcelami není na pořadu dne. Nicméně ve chvíli, kdy dojde ke změně vlastníka nebo se soused rozhodne přistavět, získává tento problém na aktuálnosti.

Chcete-li se vyhnout pozdějším hádkám o to, zda jeho budova náhodou neleží na vašem pozemku, pozvěte si profesionálního zeměměřiče. Stávající hranice vám odborně zaměří a následně porovná zjištěné výsledky s informacemi v katastrální mapě. Během chvilky tak budete vědět, na čem jste.

Jak souřadnice zpřesnit a nově evidovat?
Údaje o průběhu hranice pozemků je možné zpřesnit dvěma způsoby. Jednodušší nastává v okamžiku, kdy mají vlastníci parcel označeny nesporné hranice pozemků v terénu. Přizvaný geodet tyto hranice zaměří a po porovnání s původními údaji vyhotoví geometrický plán. Za situace, kdy vlastníci polohu hranic neznají, je prvním krokem jejich vytyčení. Tím ale celý proces nekončí.

V další fázi musí zeměměřič přizvat majitele dotčených pozemků a seznámit je s výsledkem zaměření. Aby mohl geometrický plán posloužit jako podklad pro další jednání, je nutné, aby vlastníci sousedících parcel podepsali „souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků“. Teprve poté je možné požádat katastrální úřad o zaznamenání nových souřadnic. Zápis se provádí na základě ohlášení jedním z vlastníků dotčených pozemků, které musí doprovázet geometrický plán a již zmíněné souhlasné prohlášení.
Navštivte také ...
Fotogalerie
Doporučujeme
Nejčtenější
Diskuze